Huvitegevus Kullamaa Keskkoolis

 

Huvijuht

 • Vastutab koolis klassivälise tegevuse eest.
 • Juhendab õpilasesinduse tööd.
 • Organiseerib huviringide tööd.
 • Korraldab õpilasüritusi vahetus koostöös klassijuhatajatega, aineõpetajatega ning õpilasesindusega.
 • Vahendab informatsiooni huvitegevuse võimalustest valla, maakonna ning vabariiklikul tasandil.
 • Organiseerib ringijuhtide ning õpilasesinduse täiendkoolitust.
 • Organiseerib koolitraditsioonide loomist ja jätkamist.
 • Osaleb kooli juhtkonna nõupidamistel.
 • Koordineerib õpilasliinide liikumist ning informeerib sellest bussijuhte.
 • Loob tingimused laste- ja noorteühenduste tegevuseks koolis.
 • Koostab koostöös klassijuhatajate, ringijuhtide ning õpilasesindusega ürituste ning õpilasesinduse tööplaani.
 • Organiseerib projektitööd täiendavate vahendite leidmiseks ürituste läbiviimisel.
 • Vahendab ringijuhtidele, õpilasesindusele juhtkonnas otsustatu kohta ning organiseerib selle täitmist.
 • Organiseerib ürituste filmimist ja fotografeerimist ning stendide sisustamist uue materjaliga.

Kullamaa Keskkooli klassivälised tegevused jagunevad:

 • ringide töö
 • kooli traditsiooniliste ürituste korraldamine
 • maakondlikest üritustest osavõtt
 • osalemine vabariiklikes projektides
 • tunniväline ainealane töö
 • spordipäevade korraldamine

Õpilased saavad osaleda erinevates ringides, mille juhendajateks on nii oma kooli õpetajad kui ka ala tundvad inimesed väljastpoolt. Igati arvestatakse õpilaste soovide ja huvidega. Kooli ürituste organiseerimisel kasutatakse ringide tegevuse tulemusi ja osaletakse ka maakonna ja vabariiklikel üritustel.

Klassijuhatajate organiseerimisel toimuvad teatrikülastused, ekskursioonid, matkad.

 

Huvitegevuse eesmärgid:

1. Mitmekülgse, laia silmaringi ja kultuurihuvidega inimese kasvatamine.

2. Õpilaste vaba aja mõtestatud ja eesmärgistatud sisustamine.

3. Õpilaste kasvatamine ja arendamine ürituste praktilise planeerimise, ettevalmistamise ja läbiviimise kaudu.

4. Ringide töö kaudu võimaldada õpilastel oma huvialasid, võimeid ja suundumusi katsetada ning neid edasi arendada.

5. Leida ja anda õpilastele võimalusi kaaslaste ees esinemiseks, enese proovilepanekuks, avaliku esinemise kogemuste saamiseks.

6. Juurutada õpilastes vastutustunnet, teadmist, et õigus üritust organiseerida , juhtida ja läbi viia toob kaasa ka vastutuse.

 

Traditsioonilised üritused

Tarkusepäeva aktus 1. september

Kooli sünnipäev septembris

Liikumisnädal septembris

Rebaste ristimine septembris

Õpetajate päev oktoobris

Taidlejate pidu novembris

Advendiaktus novembris/detsembris

Jõuluaeg

· jõulukontserdid

· jõululaat

· jõulupeod

Öökool jaanuaris

Vabariigi aastapäeva tähistamine veebruaris

Vastlapäev veebruaris

Sõbrapäev veebruaris

Emakeelepäev märtsis

Naljapäev aprillis

Jüriööjooks aprillis

Tutipidu 12. klassile aprillis

Emadepäeva kevadkontsert mais

Lauluvõistlus „Tingel-tangel“ mais

Spordipäev mais

Viimane koolikell 9.klassile mais

Õppeaasta lõpuaktus juunis

Lõpuaktused 9. ja 12. klassidele

Tervisepäevad alates 1992.a

Laulud ja tantsud tähtedega

Kooliball

Koolipulm

Klassiekskursioonid mai, juuni

Ujumine. 2. klassile

Osalemine ainealastestel üritustel nii koolis kui maakonnas

 

Ringide komplekteerimise põhimõtted

1) õpilaste soovide ja huvialade arvestamine;

2) kooli võimalused (ringijuhtide ja ringide tööks ette nähtud summade olemasolu);

3) kooli vajadused (ülekoolilisteks üritusteks, aktusteks, pidudeks, esinemisteks kavade ettevalmistamine)

RINGID

*koorilaul

*rahvatants

*võimlemine

*jalgpall

*võrkpall

*kergejõustik

*ajalugu

*näitering

*kooli ajaleht

 

   

Kooli blogi  

 • 3.06.2019 | 09:40

  Kiidan kõiki esinejaid ja juhendajaid, kes korraldasid suurepärase kevadkontserdi Kullamaa[…]

  Read more...
 • 27.05.2019 | 10:14

  Kiidan Marja Järve, kes saavutas vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil 3. koha,[…]

  Read more...
 • 20.05.2019 | 10:53

  Tänan Noorsoopolitseid loengute läbiviimise eest õpilastele. Tänan laululapsi ja õpetaja[…]

  Read more...
   
 
   
© 2013 - 2019
Kullamaa Keskkool